اهدای عضو،اهدای زندگی...

روزی وجودم سنگینی میکند، میخواهم ببخشم که بخشیده شوم از روی رضا و میل قلبی، خدایا پذیرایم باش

اهدای عضو،اهدای زندگی...

روزی وجودم سنگینی میکند، میخواهم ببخشم که بخشیده شوم از روی رضا و میل قلبی، خدایا پذیرایم باش

یازدهمین گردهمایی بزرگ خانواده های ایثارگر اهدا کننده، گیرندگان اعضای پیوندی، بیماران لیست انتظار با حضور مسئولین، هنرمندان و عموم مردم با عنوان "جشن نفس،جشن زندگی" برگزار میگردد.

زمان: پنجشنبه 13 شهریور 1393 - ساعت 19 الی 24

مکان: برج میلاد تهران- سایت ورزش

سفیر زندگی
۲۵ مرداد ۹۳ ، ۰۲:۳۹ موافقین ۰ مخالفین ۰

اولین جلسه شورای عالی پیوند اعضا با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اساتید پیوند اعضای کشور برگزار شد.

دکتر سید حسن هاشمی در این جلسه ضمن اعلام آمادگی و حمایت وزارت بهداشت برای تامین نیازهای مالی و تجهیزاتی تیمهای اهدای عضو و پیوند اعضای سراسر کشور گفت: با تامین اعتبارات و امکانات مورد نیاز می توان فعالیت سایر مراکز پیوند اعضا را مانند مرکز پیوند شیراز و مسیح دانشوری تهران ارتقاء داد.

وزیر بهداشت همچنین خواستار بازنگری و اصلاح آیین نامه پیوند اعضا که در سال 81 به تصویب رسیده است، شد و از اعضای شورای عالی پیوند اعضا خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مبنی بر پیوند عضو از ایرانی به اتباع خارجی، سریعاً برخورد نمایند.

هاشمی در این جلسه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت تدوین دستورالعمل شرایط لازم برای صدور مجوز به مراکز پیوند تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل تنها باید به مراکز مورد تایید، مجوز پیوند عضو داده شود.

سفیر زندگی
۲۴ تیر ۹۳ ، ۰۳:۱۶ موافقین ۰ مخالفین ۰

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اهدا کنندگان عضو نیازی به پرداخت هزینه‌های بیمارستانی ندارند.


حسن قاضی‌زاده هاشمی سه شنبه شب در آیین شصتمین سالگرد تاسیس بیمارستان نمازی اظهار داشت: هیچ چیزی بدتر از جهل وجود ندارد و جهل شوم‌ترین پدیده‌ای است که می‌تواند وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه نخستین خیّر دنیای اسلام حضرت خدیجه بود، افزود: پیامبر اکرم(ص) برای آموختن و دانستن و برای اتمام مکارم اخلاق مبعوث شدند.

این مقام مسئول بیان کرد: کار خیر ماندگارترین یادگاری است که هر انسانی بعد از فرزندانش از خود به یادگار می‌گذارد و انجام دادن کار خیر باعث آرامش روح انسان می‌شود.
وی تصریح کرد: بی شک راه مرحوم نمازی راهی خالصانه بوده است که تا ابد ادامه خواهد داشت چرا که این عزتی است که خداوند به او داده است.
قاضی‌زاده بیان کرد: راه مرحوم نمازی باید ادامه پیدا کند تا دیگران از ثمرات آن بهره‌مند شوند و امید است که در آینده شاهد بیمارستان‌های زنجیره‌ای نمازی باشیم.
وی ابراز داشت: این افتخار است که استان فارس مهد خیرین بزرگ بوده و امیدوارم همه ما توفیق انجام کارهای خیر را داشته باشیم.

وزیر بهداشت ابراز داشت: یاد کسانی را که جان خود را برای این مرزوبوم وقف کرده‌اند تا ایران اسلامی سرافراز بماند گرامی می‌داریم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: خدمات بیمارستانی برای اهداکنندگان عضو رایگان است و اهدا کنندگان حتی نیازی به پرداخت همان 10 درصد اعلام شده در طرح نظام جامع سلامت هم ندارند و تمام هزینه‌های بیمارستانی آنان را دولت تقبل و پرداخت خواهد کرد.

سفیر زندگی
۰۷ خرداد ۹۳ ، ۱۲:۳۶ موافقین ۰ مخالفین ۰

ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ھﺎی ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯿﻤﻮن ﺑﺎﺑﻮن ﭘﯿﻮﻧﺪ زده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی از ﺣﯿﻮان ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ھﻤﻮار ﮐﻨﺪ.

طﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻋﻠﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روش ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ از ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن، در آﯾﻨﺪه ﺑﻌﻨﻮان راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻀﻮھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﻧﺪام ﭘﯿﻮﻧﺪی از ﺣﯿﻮاﻧﺎت xenotransplantation ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎن ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان راه ﮐﺎر ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺗﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮕﯿﺮد.

سفیر زندگی
۱۲ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۱:۱۹ موافقین ۰ مخالفین ۰
رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان مسیح دانشوری: قلب مصنوعی وارد کشور میشود

رﯾﯾس ﺑﺨﺶ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ : ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ در ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺎه ھﺎی آﺗﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑﮏ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ روز - ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ - در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ اﯾﺮان در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود: در ﻣﺎه ھﺎی آﯾﻨﺪه ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
سفیر زندگی
۱۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۳:۴۰ موافقین ۱ مخالفین ۰
 دکتر محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در حاشیه چهارمین کنگره بین‌المللی قلب و عروق اعلام کرد: خوشبختانه طی برنامه‌های تدوین شده و صورت گرفته در وزارت بهداشت طرح گسترش شبکه اهدای عضو و پیوند در کشور توسعه خواهد یافت زیرا یکی از مهم‌ترین مشکلات ما کمبود مراکز پیوند عضو و اهدای آن و یا تمرکز این مراکز در برخی از نقاط است و این در حالی است که هم اکنون مجموعا در کل ایران ۱۰ مرکز فعال در زمینه پیوند عضو و اهدای آن فعال است که ۶ مرکز در تهران متمرکز شده و سایر مراکز به ترتیب در اصفهان، مشهد، شیراز و یزد هستند. 

وی با بیان اینکه طی سال گذشته تاکنون مجموعا ۵۹۷ مورد پیوند قلب در ایران صورت گرفته است تاکید کرد: هر چند که این آمار برای کشور ما نسبت به سایر کشورهای همجوار آمار نسبتا خوبی به حساب می‌آید اما هنوز تا مرز ایده آل آن نزدیک به هزار مورد پیوند فاصله داریم و از سوی دیگر یکی از مشکلات دیگر این است که در دو سوم از موارد مرگ مغزی برای اهدای عضو از قلب برای پیوند استفاده نمی‌شود و حدود ۳۳ درصد از مجموع اهدای عضو‌ها قابلیت پیوند قلب را دارند. 

معاون وزیر بهداشت همچنین خاطر نشان کرد: طی سال گذشته تاکنون ۶۶۵ مورد بیمار مرگ مغزی برای اهدای عضو داشتیم.

سفیر زندگی
۱۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۳:۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰

مسئول اهداء عضودانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: نخستین جشنواره نفس در بابل برگزار می شود.

زیور مهدی نژاد ظهر جمعه در حاشیه نخستین کنگره علمی مرگ مغزی واهدا عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل در بیمارستان آیت الله روحانی بابل اظهارداشت:  شهرستان بابل دارای پنج مرکز درمانی دولتی و یک مرکز خصوصی است.وی افزود: تیم اهدا عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل  ازسال 85 فعالیت خود را در راستای کمک به بیماران نیازمند آغاز کرد که تاکنون 25 اهدا عضو در این شهرستان صورت گرفت.

این مسئول اذعان داشت: آمار اهدا عضو شهرستان بابل در سال 85 یک مورد،در سال 87سه مورد،در سال 89 چهار مورد،در سال 90 شش مورد، در سال 91 چهارمورد ودر سال 92 به هفت مورد رسیده است.

مهدی نژاد ازعضویت بیش از 10 هزار نفر خبر داد و تصریح کرد: بیش از 10 هزار نفر از شهرهای بابل، آمل، ساری، قائم شهر،فریدونکنار وبابلسر کارت اهداء عضو دریافت کردند.مسئول اهدا عضودانشگاه علوم پزشکی بابل مهم ترین مشکل بخش اهدا عضو را عدم فرهنگ سازی مناسب برشمرد و گفت: باوجودی که بسته های فرهنگی در تمام ادارات و ارگانهای دولتی، خصوصی و مراکز آموزشی توزیع شد اما متاسفانه هنوز بامشکل فرهنگ سازی مناسب مواجه هستیم که امیدواریم دستگاه های تاثیر گذار چون فرمانداری،شهرداری  وبیمارستانها با ما همکاری نمایند.

مهدی نژاد همچنین از برگزاری نخستین جشنواره نفس  باهدف تجلیل از خانواده های اهدا کننده و گیرنده عضو در سه ماه نخست سال جاری خبر داد.

سفیر زندگی
۰۶ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۵۶ موافقین ۰ مخالفین ۰

 دبیراجرائی نخستین کنفرانس علمی مرگ مغزی گفت: با مطالعاتی که در سال 89 به عمل آمده از بین همه بیماران ترومایی که شناسایی شده وجزو دهندگان خوب محسوب می شدند تنها یک چهارم خانواده ها رضایت به اهدا عضو دادند.

مسعود اسدی عصر جمعه در حاشیه  نخستین کنفرانس علمی مرگ مغزی و اهدا عضو در بیمارستان آیت الله روحانی بابل اظهار داشت: مسئله مرگ مغزی و پیوند اعضا که در چند دهه اخیر  شاهد پیشرفت های علمی  در کشور بودیم با تدوین قوانین ودستورالعمل ها نظم بهتری به این رشد  علمی داده شد.وی بیان داشت: بخش پیوند اعضا یک رهاورد نوین حیات بخش برای هزاران بیمار نیازمند بوده و هست، لذا این همایش فرصت مناسبی برای بررسی وضعیت مسئله اهدا عضو می باشد.

این مسئول با  تاکید بر آسیب شانسی این حوزه تصریح کرد: باید بررسی شود که در این حوزه چه کمبودها یی در قوانین واجرائیات وجود دارد تا در صدد رفع آن اقدام شود.وی افزود: عوامل مختلفی چون میزان تحصیلات، وضعیت علمی، اقتصادی، فرهنگی، کمبود تسهیلات برای نگه داشتن اعضا بیمار مرگ مغزی ،کمبود متخصص برای مشاوره با خانواده های داغدار در میزان اهدا عضو دخیل بوده است.

سفیر زندگی
۰۶ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۵۴ موافقین ۰ مخالفین ۰
برای نخستین ‌بار در مازندران
کنفرانس علمی اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می‌شود

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی و سلامت شهرستان بابل گفت: نخستین کنفرانس علمی مرگ مغزی و اهدای عضو در استان مازندران در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می‌شود.

مسعود اسدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بابل اظهار داشت: این همایش با حضور 300 نفر در چهارم اردیبهشت سال‌جاری در سالن همایش بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل برگزار می‌شود.

اسدی درباره اهمیت این کنفرانس گفت: جامعه ما از نظر تصادفات و حوادث، حادثه‌خیز بوده و بسیاری از جوانان در قالب مرگ مغزی از دست می‌روند در حالی که هموطنان بیمار بسیاری نیز هستند که چنانچه عضو حیاتی آنها پیوند داده نشود جان خود را از دست می‌دهند.وی گفت: امروزه در دنیا مسئله مرگ مغزی تعریف جامع علمی پیدا کرده است و همه بر یک اتفاق نظر هستند که زندگی عضوی افراد مبتلا به مرگ مغزی بیش از دو هفته ادامه نخواهد داشت.

سفیر زندگی
۰۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۲:۴۵ موافقین ۰ مخالفین ۰

همواره یکی از وظایفی که بر عهده رسانه قرار دارد، فرهنگ‌سازی در زمینه مسائلی است که با نجات جان انسان‌ها و بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی آنها مرتبط است. یکی از این مسائل که هیچ‌گاه از اهمیت آن کاسته نمی‌شود، موضوع اهدای عضو است.

در ایران سالانه حدود ۲۰هزار نفر بر اثر تصادفات و ضربه به سر فوت می‌کنند که از این تعداد پنج تا هشت هزار‌نفر از فوتی‌ها دچار مرگ مغزی می‌شوند. همچنین، از میان این تعداد مرگ مغزی‌ها، ۲۵۰۰ تا چهار هزار نفر قابلیت این را دارند که اعضای بدن آنها اهدا شود. میانگین سنی افرادی که در ایران به مرگ مغزی دچار می‌شوند، ۱۵ تا ۴۰ سال است.

این درحالی است که در کشورهای پیشرفته میانگین سنی مرگ مغزی ۵۰ تا ۷۰ سال است که ناشی از سکته مغزی است. به گفته معاون مرکز اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درحال حاضر ۲۵ هزار بیمار نیازمند عضو هستند که روزانه ۷ تا ۱۰ نفر آنها به دلیل نبود ارگان به آنها فوت می‌کنند.

به گفته امید قبادی، سال ۹۱، اعضای بدن تنها ۵۳۰ نفز از کسانی که دچار مرگ مغزی شدند اهدا شد و این عدد نشان می‌دهد که تنها از یک‌پنجم حداقل ظرفیت (۲۵۰۰ نفر) ، و یک هشتم حداکثر ظرفیت (۴ هزار نفر) استفاده شد.

سفیر زندگی
۲۳ فروردين ۹۳ ، ۱۲:۱۳ موافقین ۰ مخالفین ۰