اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

قلب مصنوعی وارد کشور میشود

پنجشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۳:۴۰ ق.ظ
رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان مسیح دانشوری: قلب مصنوعی وارد کشور میشود

رﯾﯾس ﺑﺨﺶ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ : ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ در ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺎه ھﺎی آﺗﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑﮏ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ روز - ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ - در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ اﯾﺮان در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود: در ﻣﺎه ھﺎی آﯾﻨﺪه ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ، در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ: ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ طﻮر اﻧﺤﺼﺎری در دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺪود اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺟﮫﺎن ﺣﺪود 4 ﺗﺎ 5 ھﺰار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: در اﯾﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 90 ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن وﺟﻮد دارد، ﮔﻔﺖ: ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﻗﻠﺐ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. وی اداﻣﻪ داد: در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ 3 ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ، ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ را دارﻧﺪ.

ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻓﺰود : ﺣﺪود 20 ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻗﻠﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﻧﻮزاد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ از دھﻨﺪه ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دھﻨﺪه ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری اﻋﻀﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻋﻀﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪی را ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ زده ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ، ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ اﯾﺮان در روزھﺎی 10 ﺗﺎ 12 اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﻣﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
۹۳/۰۲/۱۱ موافقین ۱ مخالفین ۰
سفیر زندگی