اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

حیوانات، اهداکنندگان جدید عضو به انسان

جمعه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۱۹ ق.ظ

ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ھﺎی ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯿﻤﻮن ﺑﺎﺑﻮن ﭘﯿﻮﻧﺪ زده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی از ﺣﯿﻮان ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ھﻤﻮار ﮐﻨﺪ.

طﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻋﻠﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روش ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ از ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن، در آﯾﻨﺪه ﺑﻌﻨﻮان راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻀﻮھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﻧﺪام ﭘﯿﻮﻧﺪی از ﺣﯿﻮاﻧﺎت xenotransplantation ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎن ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان راه ﮐﺎر ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺗﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﺧﻄﺮ رد ﺷﺪن ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ، رﯾﻪ و ﺧﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﮐﺘﺮ «ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ»، ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ھﺎی ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻮن دم ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺑﺎﺑﻮن (babon) ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﭘﯿﻮﻧﺪ زدﻧﺪ؛ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﻄﺮ رد ﮐﺮدن ﻋﻀﻮ

ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮک در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺒﺎھﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺧﻮک ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

ژن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺲ زدن ﻋﻀﻮ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، از ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﺧﻮک ھﺎی ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﺎ ژن ھﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رد ﻧﺸﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺪون ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻗﻠﺐ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﺎﺑﻮن، ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪ زده و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ و ﻗﻠﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﺎ 500 روز در ﺑﺪن ﺑﺎﺑﻮن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ؛ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻠﺐ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻠﺐ، ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪام ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﺪ، ﮐﻠﯿﻪ، ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه و رﯾﻪ ﻧﯿﺰ از ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد در ﻧﺸﺴﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪ.

۹۳/۰۲/۱۲ موافقین ۰ مخالفین ۰
سفیر زندگی