اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

منابع مالی این واحد از روش های زیر تأمین می شود :

· مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

· جمعیت حمایت از پیوند اعضای ایرانیان

این جمعیت در سال 1383 با هدف حمایت هر چه بیشتر از واحد فراهم آوری اعضای پیوندی و اشاعه فرهنگ اهدای عضو و همچنین کمک به بیماران پیوند ریه و قلب تأسیس گردید.

· کمیته امداد امام خمینی (ره)

· کمک های مردمی ، مؤسسات ، نهادها و سازمانها