اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری مستقر می باشد تنها واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه می باشد. این واحدزیر مجموعه اداره پیوند و بیماری های خاص در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است واین اداره نیز تحت سرپرستی مستقیم معاونت درمان قرار دارد.

این واحد یکی از 13 واحد فراهم آوری ایران می باشد که با شناسایی موارد مشکوک به مرگ مغزی و اخذ رضایت به اهدای عضو از خانواده های ایشان هدف مقدس کمک به بیماران نیازمند پیوند اعضا را دنبال می کند.

اکنون این واحد با فعالیت گستردهدر 5 عرصه درمانی، فرهنگی، تحقیقاتی، پشتیبانی و آموزشی نه تنها در ایران بلکه در منطقه خاور میانه جزو موفق ترین مجموعه های پیوند اعضا است.